Cody Latimer Authentic Jersey WEB DONA Web Dona

Línia 2. Lluitar contra la violència masclista

L’any 1993, en el marc de la Declaració sobre l’Eliminació de la Violència contra la Dona, de les Nacions Unides es consensua la definició de la violència de gènere com “tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a les dones, així com les amenaces d’aquests actes, la coacció i la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada”. La IV Conferència Mundial de la Dona, celebrada a Beijing, l’any 1995, reconeix que “a totes les societats, en menor o major mesura, hi ha dones i nenes subjectes a maltractaments físics, psíquics i sexuals sense distinció de nivell d’interessos, classe o cultura”.

La Llei catalana del dret de les dones a eradicar la violència masclista utilitza l’expressió de violència masclista, entenent que el masclisme és el concepte que de forma més general defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i que, alhora, ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per algunes parts de la societat com a superior. La llei aborda totes les formes d’exercir la violència masclista: violència física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals a dones i menors, i violència econòmica.

També situa els àmbits en què es pot produir aquesta violència: en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit laboral, i en l’àmbit social o comunitari - agressions sexuals, assetjament sexual, tràfic i explotació sexual de dones i nenes, matrimonis forçats, violència derivada de conflictes armats, i violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones -.

Així doncs, la violència de gènere és un problema social i estructural que requereix un tractament per part dels governs i la resta d'agents socials que han de promoure una política activa i transversal, que doni una resposta integral. Això implica el desenvolupament de models d’intervenció que incloguin des de la detecció, la sensibilització i la prevenció de la problemàtica fins a l’atenció i la recuperació de les dones. Sense oblidar la necessitat de formació dels professionals. Des de l’àmbit local és imprescindible impulsar marcs d’actuació que permetin optimitzar recursos, així com sumar i coordinar esforços i intervencions.

 Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /home/ccbages/dona.ccbages.cat/application/controllers/_helpers/BuildFilAriadnaVector.php on line 12


Àrea Igualtat del Consell Comarcal del Bages • Muralla Sant Domènec, 24 • MANRESA • Tel. 93 693  03 70 •   contactar
contactar   contactar   contactar